Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 20 χρόνων που χορηγείται στο δικαιούχο για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα και επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Μία εφεύρεση κρίνεται νέα αν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής και εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα -αν δηλαδή, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής. Επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής είναι εφόσον μπορεί να παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας.

Η διαδικασία χορήγησης περιλαμβάνει:

  • Την κατάθεση της αίτησης
  • Προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή συμπλήρωση ελλείψεων
  • Έλεγχος για το «νέο» και την εφευρετική δραστηριότητα, σύνταξη έκθεσης έρευνας ή έκθεσης έρευνας με αιτιολημένη γνώμη
  • Προθεσμία 3 μηνών για παρατηρήσεις του καταθέτη στην έκθεση έρευνας
  • Σύνταξη τελικής έκθεσης έρευνας ή τελικής έκθεσης έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη
  • Έκδοση ΔΕ

Τα δικαιώματα που παρέχονται με το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας αποκτώνται και διατηρούνται σε ισχύ με την καταβολή αντίστοιχων τελών στον ΟΒΙ (από τη σχετική νομοθεσία προβλέπονται περιπτώσεις εκπτώσεων επί των οφειλομένων τελών).

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: μια μικρή εισαγωγή

H Διανοητική Ιδιοκτησία αποτελεί θεμέλιο λίθο σε οποιοδήποτε στιβαρό οικοδόμημα παραγωγής καινοτομίας: τα επίσημα αποδεικτικά διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελούν κίνητρο προς τα άτομα και τις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν, προσφέροντάς τους αναγνώριση για τη δημιουργικότητα και τη σκληρή δουλειά τους, αλλά και την απαραίτητη ανταμοιβή για την εμπορευσιμότητα των δημιουργημάτων τους. Γι’ αυτό άλλωστε, ο αριθμός κατοχυρώσεων ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων, των αποδεικτικών δηλαδή διανοητικής ιδιοκτησίας συγκεκριμένου τύπου, αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες σε όλους τους δείκτες καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πώς όμως γίνεται η κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας; Τι προστατεύει και σε τι αφορά;

Όπως σημειώνει ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, «οι ευρεσιτεχνίες αφορούν επινοήματα νέα, που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Η ευρεσιτεχνία μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή». Καθώς η χώρα μας συμμετέχει τόσο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις Ευρεσιτεχνίες (γνωστότερη ως Συνθήκη του Μονάχου), όσο και στη Συνθήκη Διεθνούς Συνεργασίας (γνωστή και ως PCT), ο ορισμός αυτός συμβαδίζει με τους αντίστοιχους των διεθνών συστημάτων κατοχύρωσης.

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δίνει στον κάτοχό του το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του επινοήματός του, συνήθως για ένα διάστημα 20 χρόνων. Αυτό σημαίνει ότι το επινόημα δεν μπορεί να κατασκευαστεί, χρησιμοποιηθεί, διανεμηθεί ή πωληθεί χωρίς τη δική του έγκριση, στη χώρα ή τις χώρες για τις οποίες διαθέτει ένα έγκυρο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Τα δικαιώματα αυτά προστατεύονται συνήθως από το δικαστικό σύστημα της κάθε χώρας για την οποία υπάρχει έγκυρο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και αναιρούνται, σε περίπτωση επιτυχούς αμφισβήτησης από τρίτα μέρη, από το σύστημα αυτό.

Ο κάθε δημιουργός μπορεί να υποβάλλει αίτηση κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας σε όσες και όποιες χώρες επιθυμεί. Η επιλογή των χωρών ή/και των γεωγραφικών περιοχών είναι μια καθαρά επιχειρηματική απόφαση.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αίτησης και χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε περισσότερες από μια χώρες, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία κατοχύρωσης ευρωπαϊκής ή παγκόσμιας ευρεσιτεχνίας. Οι δύο αυτοί μηχανισμοί EPO και PCT, που προκύπτουν από τις αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις (Συνθήκη του Μονάχου και Συνθήκη Διεθνούς Συνεργασίας), αποτελούν οχήματα διευκόλυνσης υποβολής αιτήσεων σε περισσότερες από μια χώρες ταυτόχρονα, μειώνοντας το χρόνο εξέτασης και το κόστος υποβολής πολλαπλών αιτήσεων και κατοχυρώνοντας το χρόνο υποβολής για πολλές χώρες ταυτόχρονα. Αναλυτικότερα, μέσω του Ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο δημιουργός μπορεί να υποβάλλει αίτηση κατοχύρωσης ταυτόχρονα και στα 38 μέλη της Σύμβασης. Η διαδικασία διαρκεί 3 ως 5 χρόνια και στοιχίζει όσο περίπου η χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε 3 ή 4 χώρες μέσω της εθνικής διαδικασίας σε κάθε μία από αυτές.

Στην περίπτωση του PCT, το αίτημα κατοχύρωσης περνάει από μια διεθνή διερευνητική φάση, πριν αποσταλεί στα εθνικά ή περιφερειακά συστήματα (όπως το EPO) που επιλέξει ο δημιουργός. Και αυτή η διαδικασία κατοχυρώνει το χρόνο υποβολής, ενώ οι 18 μήνες που μεσολαβούν από το αρχικό αίτημα έως την αρχή της δεύτερης φάσης, δίνουν το χρόνο στο δημιουργό να διερευνήσει με ασφάλεια τις επιχειρηματικές προοπτικές σε διάφορες αγορές, έτσι ώστε να προχωρήσει με την κατοχύρωση μόνο σε αυτές που θεωρήσει συμφέρουσες.

Σε κάθε περίπτωση υποβολής σε εθνικό, περιφερειακό ή παγκόσμιο φορέα, η αίτηση εξετάζεται αρχικά για την τυπική πληρότητα των δικαιολογητικών και στη συνέχεια όσον αφορά την ουσία της. Παράλληλα, γίνεται έρευνα για το κατά πόσον υπάρχουν ίδιες, ήδη, κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες.

Το κόστος για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας στη χώρα μας κυμαίνεται από €500 έως €1000, ενώ για το Ευρωπαϊκό δίπλωμα ξεπερνά τις €4.000 (και μπορεί να περιλαμβάνει και επιπλέον κόστη μεταφράσεων) και για τη διεθνή διαδικασία ανέρχεται γύρω στις €3000 συν το κόστος της εθνικής/ περιφερειακής φάσης. Μετά τη χορήγηση του διπλώματος, όμως απαιτείται η ετήσια ανανέωσή του σε κάθε χώρα για την οποία έχει χορηγηθεί. Το κόστος ανανέωσης ξεκινά από μερικές δεκάδες ευρώ και μπορεί να φθάσει σε μερικές εκατοντάδες, ανάλογα με τη χώρα και την ωρίμανση της ευρεσιτεχνίας.

Τέλος, η υποβολή αίτησης μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, ενώ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι απλά: χρειάζεται μόνο μια αίτηση, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και η περιγραφή, μαζί με τυχόν σχέδια, του επινοήματος. Όμως το κάθε σύστημα διαθέτει τις δικές του φόρμες και τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να καταγραφούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το σύστημα ορίζει.

Και μια τελευταία σημείωση: όλα τα παραπάνω αφορούν ευρεσιτεχνίες και όχι βιομηχανικά σχέδια. Για τα τελευταία, οι διαδικασίες είναι πιο απλές. Για να κάνετε το διαχωρισμό αυτό, αλλά και για περισσότερες λεπτομέρειες για τις ευρεσιτεχνίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ο οποίος είναι ο επίσημος φορέας κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών στη χώρα μας, αλλά και το επίσημο γραφείο για την κατοχύρωση τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Ακολουθούν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις με εκπρόσωπο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τον υπεύθυνο δηλαδή φορέα για την καταχώρηση ευρεσιτεχνιών στην Ελλάδα.
 
1. Πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος που θεωρεί πως η καινοτομία του χρήζει κατοχύρωσης;
Μία εφεύρεση έχει νομική προστασία μόνο όταν κατοχυρωθεί με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) ή Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ). Ο αρμόδιος φορέας για την απονομή αυτών των τίτλων προστασίας είναι αποκλειστικά ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Ο ΟΒΙ συστάθηκε το 1987 με σκοπό να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, έχοντας διπλό ρόλο: αφενός να κατοχυρώνει τις εφευρέσεις και τα βιομηχανικά σχέδια χορηγώντας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και άλλους τίτλους προστασίας και αφετέρου να παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο για τεχνικά, βιβλιογραφικά και  άλλα στοιχεία.
2. Ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την ωρίμανση μιας καινοτόμου ιδέας ή κατοχύρωσής της με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας;
Το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 20 χρόνων που χορηγείται στο δικαιούχο για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα, τα οποία είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής.
Η διαδικασία χορήγησης περιλαμβάνει:
Την κατάθεση της αίτησης στον ΟΒΙ 
Προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή συμπλήρωση ελλείψεων
Έλεγχο για το “νέο” και την εφευρετική δραστηριότητα, σύνταξη έκθεσης έρευνας
Προθεσμία 3 μηνών για παρατηρήσεις του καταθέτη στην έκθεση έρευνας
 Σύνταξη τελικής έκθεσης έρευνας
Έκδοση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
Τα δικαιώματα που παρέχονται με το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας αποκτώνται και διατηρούνται σε ισχύ με την καταβολή αντίστοιχων τελών στον ΟΒΙ.
Το Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 7 χρόνων, που χορηγείται στο δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα, με καθορισμένο σχήμα και μορφή, που δίνουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του “νέου” και βιομηχανικά εφαρμόσιμου. 
Η διαδικασία χορήγησης περιλαμβάνει:
Την κατάθεση της αίτησης στον ΟΒΙ
Την προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή συμπλήρωση ελλείψεων
Έκδοση ΠΥΧ
Φυσικά, εκτός από την προστασία των καινοτόμων ιδεών που αφορούν την τεχνολογία υπάρχει και η δυνατότητα προστασίας των βιομηχανικών σχεδίων.
Πιστοποιητικό καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος είναι ο τίτλος προστασίας που χορηγείται στον δικαιούχο για ένα σχέδιο ή υπόδειγμα που είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα. Η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού, είναι απλή και σύντομη:
Μετά την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και εφόσον είναι κανονική και πλήρης, ο ΟΒΙ
εκδίδει το σχετικό τίτλο προστασίας. Η μέγιστη διάρκεια ισχύος του είναι 25 έτη (από την ημερομηνία κανονικής κατάθεσης της αίτησης), εφόσον ο δικαιούχος το επιθυμεί και τα τέλη ανανέωσης καταβάλλονται κανονικά (ανά πενταετία).
Τα δικαιώματα που παρέχονται με το πιστοποιητικό καταχώρισης σχεδίου και υποδείγματος αποκτώνται και διατηρούνται σε ισχύ με την καταβολή αντίστοιχων τελών στον ΟΒΙ.
Ολοκληρωμένες οδηγίες για την κατάθεση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, Διπλώματος Τροποποίησης και Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας μπορείτε να βρείτε εδώ (.pdf), ενώ οδηγίες για την απόκτηση Πιστοποιητικού Προστασίας για σχέδια και υποδείγματα βρίσκονται διαθέσιμες εδώ (.pdf).
3. Ποιος ο τυπικά απαιτούμενος χρόνος και το σύνηθες κόστος για την κατοχύρωση μιας πατέντας;
Η διαδικασία κατοχύρωσης είναι πολύ εύκολη και φιλική. Στην έδρα του ΟΒΙ στο Μαρούσι, λειτουργεί «Υπηρεσία Μιας Στάσης» με εξειδικευμένο προσωπικό για υποστήριξη των ενδιαφερομένων. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, www.obi.gr, αλλά υπάρχει και δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 800.11.08.108 για την ενημέρωση του κοινού.
Στη διαδικασία χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας για μια εφεύρεση, όπως προαναφέρθηκε, εμπεριέχεται η σχετική έρευνα από εξειδικευμένους επιστήμονες, από αρχεία και στη συνέχεια συντάσσεται έκθεση έρευνας. Ο τυπικά απαιτούμενος χρόνος δεν υπερβαίνει τον ένα με ενάμιση χρόνο περίπου.
Τα δικαιώματα που περιέχουν οι τίτλοι προστασίας αποκτώνται και διατηρούνται σε ισχύ με την καταβολή αντίστοιχων τελών στον ΟΒΙ. Ενδεικτικά, το κόστος για την κατάθεση και τη χορήγηση ενός ΔΕ είναι συνολικά 275 ευρώ, ενώ το κόστος διατήρησής του σε ισχύ ξεκινάει από 54 ευρώ για τον 5ο χρόνο προστασίας και καταλήγει σε 472 ευρώ για τον 20ο χρόνο. Τα πρώτα 4 χρόνια προστασίας παρέχονται δωρεάν από τον ΟΒΙ με στόχο την ενίσχυση και ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην Ελλάδα.  Συνολικά η κατοχύρωση και προστασία για 20 χρόνια μιας ευρεσιτεχνίας είναι της τάξης των 4.000 ευρώ που πληρώνονται βέβαια στη διάρκεια της εικοσαετίας.
4. Ποια τα χειροπιαστά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένας νέος επιχειρηματίας από τις παραπάνω διαδικασίες; Θεωρείτε πως αξίζει να καταπιαστεί κανείς, ήδη από τα πρώτα του επιχειρηματικά βήματα, με την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών; Μπορείτε να αναφέρετε κάποια σχετικά και ενδεικτικά παραδείγματα;
Αποτελεί πραγματικό όφελος για μια νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία να υπάρχουν καινοτομικές ιδέες κατοχυρωμένες με Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Αποτελούν ένα «άυλο κεφάλαιο» λόγω δυνατότητας αφενός για αποκλειστική εκμετάλλευση και παραγωγή και, αφετέρου, με τη δυνατότητα αδειών εκμετάλλευσης σε τρίτους έναντι τιμήματος. Η έλλειψη κατοχύρωσης δίνει τη δυνατότητα αντιγραφής και εκμετάλλευσης από τον ανταγωνισμό. Ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη του ΟΒΙ πραγματοποιούν ακόμα και επισκέψεις σε εταιρείες, με στόχο την ευρύτερη ενημέρωσή τους και την υποστήριξη στη διαμόρφωση της πολιτικής προστασίας των επινοημάτων τους, ανάλογα με τις δικές τους ιδιαιτερότητες και ανάγκες.
Για λόγους καθαρής δεοντολογίας, ο ΟΒΙ δεν είναι σε θέση να αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα καινοτόμων προϊόντων που – κατοχυρωμένα με   δίπλωμα ευρεσιτεχνίας- πέτυχαν εμπορικά. Μπορούμε όμως να επισημάνουμε πως ό,τι χρησιμοποιούμε και μας περιβάλλει στην καθημερινή μας ζωή, μπορεί να είναι  προϊόν ευρεσιτεχνίας. Οι ευρεσιτεχνίες είναι μέρος της ζωής μας, στον τομέα της υγείας, της διατροφής, της διαβίωσης, της επικοινωνίας, της συγκοινωνίας, της διασκέδασης κ.λ.π., στοχεύουν δε στη διαρκή βελτίωση και ποιότητάς της. Σχεδόν όλα τα γνωστά και μη προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, είναι ευρεσιτεχνίες, κατοχυρωμένες είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε διεθνές επίπεδο.
5. Ποιες οι τάσεις περί αριθμού κατοχυρώσεων ευρεσιτεχνιών στην Ελλάδα; Ποιο ποσοστό αυτών πραγματοποιείται από νέους επιχειρηματίες; Ποια η αίσθηση που αποκομίζετε από αυτά και αντίστοιχα στοιχεία;
Στην ελληνική πραγματικότητα, ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας προέρχεται από ιδιώτες. Έχει όμως παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια μια αξιοσημείωτη αύξηση του αριθμού των καταθέσεων που προέρχονται από εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στο χώρο των βιομηχανικών σχεδίων, συντριπτική πλειοψηφία των καταθετών παραμένουν οι ιδιώτες.
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα μπορούμε να αναφέρουμε ότι η αναλογία αιτούντων Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας είναι 10:1. Στη διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με θέμα «Η ευρεσιτεχνία ως Προπομπός της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Εφαλτήριο Ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα» από τον διδάκτωρα διδάκτωρ Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Ηρακλής Γωνιάδη (.pdf), μπορεί κανείς να λάβει μια σαφή εικόνα της σημερινής επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο των εφευρέσεων.
 
«ΥPOSTIRIXIS»-Πολυεκδοτική-Αναπτυξιακη
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ANAΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΕΛΕΤΕΣ
Κηφισίας 71 Αμπελόκηποι Αθήνα ΤΚ: 1152 THΛΕΦΩΝΟ 6945039520

 
 
ΠΡΟΣ  ΚΥΡΙΟ………………………………………………
 
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ,ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΙΔΕΑΣ(ΠΑΤΕΝΤΑ)ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
 
Αθήνα …./…/2015         
ΚΥΡΙΕ
Σ’ ευχαριστούμε για την προτίμηση στο γραφείο μας. Για να καταθέσουμε ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ,ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΙΔΕΑΣ(ΠΑΤΕΝΤΑ)ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ πρέπει να μας στείλετε ΑΜΕΣΑ
Α.Φωτοτυπία απόδειξης αποστολης μεσω ΕΛΤΑ  290 ευρώ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 71 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11524(ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΩΝ)(Η ΑΜΟΙΒΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΒΙ)
Β. Στην συνέχεια θα μας στειλετε τα δικαιολογητικα 1.φωτοτυπια ταυτοτητος.
2.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΣΑΣ.
3.ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΠ ΟΝΟΜΑΤΙ ΜΟΥ(ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ ΤΟΝ ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 71 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 6945039520-ΑΡ ΔΕΛΤ ΤΑΥΤ Ι978343…ΟΠΩΣ ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΤΑ ΔΕΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ,ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΛΠ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΒΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΙΔΕΑΣ(ΠΑΤΕΝΤΑ)ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ.
                                                                                                    
 Καλή επιτυχία                                                                                                  Μ.ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ                 
                                                                                                                    
    
ΠΟΛΥΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ–ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΚΗΦΗΣΙΑΣ 71 Αμπελόκηποι, Αθήνα Τ.Κ. 115 26 ΥΠ ΟΨΙΝ κ..ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΜΙΧ
Τηλ. Επικοινωνίας: 6945039520
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ οικονομοτεχνικής μελέτης παροχή τεχνικής βοήθειας (σύνταξη φακέλου, επίβλεψη υλοποίησης, υποστήριξη, οργάνωση και διοίκηση του έργου), συμβουλευτική υποστήριξη με ειδική μελέτη (έρευνα αγοράς και μελέτη συγκριτική ή εκπόνησηmarketing plan ή μελέτη εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων ή άλλη), που αφορά στο πρόγραμμα : ……………………………………..
Η ΑΜΟΙΒΗ ΜΑΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ    ΕΙΝΑΙ ……. …290………….ΕΥΡΩ ΑΡΧΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΙ Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ,……4……    % ΕΠΙ ΤΟΥ  ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ.
 
 
ΑΘΗΝΑ………………..
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Μ.ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
 
Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για επιδότηση από Εθνικούς & Κοινοτικούς πόρους και εργασίες για την εκταμίευση αυτής.
Από: κ.
Προς: Πολυεκδοτική ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Αθηνών
Οδός ΚΗΦΗΣΙΑΣ 71  Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ.: 11526
Τηλ: 6945039520
 
 
Ο Υπογράφων την παρούσα Εντολή Ανάθεσης Έργου:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………
ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:…………………………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………….ΝΟΜΟΣ:…………………..
ΤΗΛ…………………FAX……………………..ΑΦΜ……………..της ΔΟΥ………..
Σας αναθέτω την εκπόνηση και την κατάθεση της οικονομοτεχνικής μελέτης παροχή τεχνικής βοήθειας (σύνταξη φακέλου, επίβλεψη υλοποίησης, υποστήριξη, οργάνωση και διοίκηση του έργου), συμβουλευτική υποστήριξη με ειδική μελέτη (έρευνα αγοράς και μελέτη συγκριτική ή εκπόνηση marketing plan ή μελέτη εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων ή άλλη), που αφορά στο πρόγραμμα : …………………………………………………………………
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ………………………
 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:…………%………………
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ……….%
ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ: …..%
Το ποσόν που θα σας καταβάλω για αρχικά έξοδα φακέλου είναι: το ποσόν …………..…€ ως προκαταβολή, +…………..%  ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΠENΔΥΣΗΣ, ποσό το οποίο θα σας καταβληθεί μετά την έγκριση της επένδυσης και με την ολοκλήρωση των εργασιών και την εκταμίευση της επιδότησης.
 
 
 
ΕΝ …………………………….ΤΗ…….…/../2013
Ο ΕΝΤΟΛΕΥΣ
 
 
Α/ΑΡΙΘΜΟΣ…                                                                             Αθήνα  …./…./2015
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 
          Στην Αθήνα σήμερα την …/…/2015 μεταξύ αφενός της επιχείρησης «Πολυεκδοτική Αθηνών – Χαριτάκης Μιχαήλ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – Εκδόσεις», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ΚΗΦΗΣΙΑΣ 71 και αφετέρου της επιχείρησης των ………………………………………………………………… συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι:
          Ο δεύτερος / δεύτερη των εδώ συμβαλλομένων, που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται εργοδότης/τρια, αναθέτει με την παρούσα, στην πρώτη των εδώ συμβαλλομένων επιχείρηση «Πολυεκδοτική Αναπτυξιακη Αθηνών», που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται εργολήπτρια, την εκπόνηση μελέτης και την εκτέλεση κάθε απαιτούμενης εργασίας για την υπαγωγή της επιχείρηση του εργοδότη/τριας και κατά τον συμφερότερο τρόπο στα προγράμματα του Επενδυτικού Νόμου  του  ΕΣΠΑ ΚΛΠ
          Η εργολήπτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην εκτέλεση κάθε απαιτούμενης εργασίας προκειμένου να εντάξει τον εργοδότη/τρια στο καταλληλότερο και συμφερότερο γι’ αυτόν/ην επενδυτικό πρόγραμμα (μελέτη, σύνταξη φακέλου, εμπρόθεσμη υποβολή αυτού και ένταξη της επένδυσης στις ευεργετικές διατάξεις του προγράμματος). Επιπρόσθετα αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του εργοδότη/τριας να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την έγκαιρη εκταμίευση των ποσών της επιχορήγησης του επενδυτικού προγράμματος.
          Ο εργοδότης/τρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγεί στην εργολήπτρια  εντός 10ημέρου από της εγγράφου αιτήσεως αυτής (εργολήπτριας) κάθε έγγραφο, δικαιολογητικό, στοιχείο ή πληροφορία που απαιτούνται για την υλοποίηση του αναλυθέντος έργου εκ μέρους της εργολήπτριας.
          Η αμοιβή της εργολήπτριας για την υλοποίηση της παρούσης συμβάσεως και τη  υπαγωγή του εργοδότη/τριας στις ευεργετικές διατάξεις του επενδυτικού προγράμματος συμφωνείται σε ποσοστό ……4%………. επί του συνολικού ποσού της επένδυσης και θα καταβάλλεται εφάπαξ με την υλοποίηση της επένδυσης και την εκταμίευση των ποσών της επιχορηγήσεως. Επίσης για έξοδα σύνταξης φακέλου υποβολής καταβάλλεται σήμερα το ποσό των ……290…………………. ευρώ με την υπογραφή της παρούσας.
          Σε περίπτωση που δεν υπαχθεί ο εργοδότης/τρια στις ευεργετικές διατάξεις κάποιου προγράμματος, δε θα οφείλεται αμοιβή στην εργολήπτρια, τα τυχόν όμως έξοδα φακέλου δεν επιστρέφονται.
          Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο εργοδότης/τρια καταγγείλει την παρούσα σύμβαση άνευ ιδιαίτερου λόγου, ή αποφασίσει την μη υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία που θα οφείλεται σ’ αυτόν/ην, θα υποχρεούται να καταβάλει στην εργολήπτρια το ποσό των …………-………. ευρώ.
Ρητά συμφωνείται ότι όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις, και οποιαδήποτε τροποποίηση ή κατάργηση αυτών θα γίνεται μόνο εγγράφως, απαγορευμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη και του όρκου. Η παράβαση δε οποιουδήποτε εξ αυτών των όρων θα αποτελεί λόγο καταγγελίας της παρούσας.
          Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, για την επίλυση αυτής αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
          Σε πίστωση των ανωτέρω όρων και συμφωνιών συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως έπεται.
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 
 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ                                             ΓΙΑ ΤΟΝ                                

  

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                   ΕΡΓΟΔΟΤΗ/ΤΡΙΑ                       

ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΝ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ