ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΧΑΜΕΝΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

«ΥPOSTIRIXIS»-Πολυεκδοτική-Αναπτυξιακη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΕΛΕΤΕΣ
Κηφισίας 71Αμπελόκηποι Αθήνα ΤΚ: 1152 THΛΕΦΩΝΟ 6945039520

Email: polyekdotiki@yahoo.gr

Κυριε(α),αγαπητε φιλε(η)

ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΣ  «ΧΑΜΕΝΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΘΑ ΔΕΙΤΕ  ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΑΜΕΝΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ(ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ) ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΧΑΜΕΝΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ.ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ) ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ Δήμος Ιάσμου Ροδοπης, , σε  συγκεκριμένο – κοινοτικό αγροτεμάχιο, ., το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιοχή αναδασμού του οικισμού Μέγα Πιστού) ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ.

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΜΟΥ  6945039520 (ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ-ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ ΚΛΠ)

Μ.ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ

ΥΓ.Παραθέτoυμε την Κωδικοποίηση  της Βασικής Αρχαιολογικής Νομοθεσίας με πηγή  το επίσημο site του Υπουργείου Πολιτισμούhttp://www.yppo.gr/5/51/anas/arch/paran/kn5351.jsp

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 5351/1932 
«Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Νόμ. 5351 ώς και των εν ισχύϊ σχετικών διατάξεων των Νομ. ΒΧΜΣΤ”, 2447, 491, 4823 και του Ν.Δ. της 12/16 Ιούν. 1926 εις εν ενιαίον κείμενον νόμου, φέρον τον αρίθ. 5351 και τον τίτλον «περί αρχαιοτήτων»  
(ΦEK 275/A’/24.8.1932) Άρθρο 46.
 O άνευ προηγουμένης αδείας τού Yπουργείου
[τής Παιδείας]    (1) καί ειδοποιήσεως τής αρμοδίας Αρχαιολογικής Αρχής ενεργών ανασκαφάς εν ιδίω ή αλλοτρίω κτήματι πρός ανεύρεσιν Αρχαιοτήτων τιμωρείται διά φυλακίσεως 1 μηνός έως 2 ετών καί χρηματικής ποινής 1000-10.000 δραχμών.
O επί τή πράξει ταύτη καταδικασθείς είς φυλάκισιν πλέον τών δύο μηνών εκπίπτει αυτοδικαίως καί πάντων τών εν άρθρ. 21 Π. Nόμου(2) αναγραφομένων δικαιωμάτων καί πλεονεκτημάτων επι πενταετίαν, εάν μή βραχύτερος χρόνος ορίζεται εν τή αποφάσει, όστις όμως δέν δύναται νά είναι κατώτερος τών έξ μηνών.
Tά ούτω αποκαλυφθέντα δημεύονται διά τής καταδικαστικής αποφάσεως υπέρ τού δημοσίου (άρθρ. 18, Nόμ. 5351).

Άρθρο 47. 
Άν η άνευ αδείας τού Δημοσίου ανασκαφή γίνεται υπό τινος εν αλλοτρίω κτήματι, ο ιδιοκτήτης τού κτήματος θεωρείται ώς γενόμενος κάτοχος τού αρχαίου καί διατηρεί τά υπό τού παρόντος Nόμου παρεχόμενα δικαιώματα είς τόν ευρίσκοντα τυχαίως εν ιδίω κτήματι αρχαία  (3), άν αποδειχθή ότι η ανασκαφή έγινεν εν αγνοία τού ιδιοκτήτου καί ότι δέν ημέλησεν οπωσδήποτε ούτος νά παρεμποδίση καί νά καταγγείλη ταύτην εγκαίρως είς τάς αρχάς (άρθρ. 19, Nόμ. 5351).  

Άρθρο 48. 
Eίς οιονδήποτε ιδιώτην ή δημόσιον υπάλληλον υποδεικνύοντα τήν εκτέλεσιν υπό τινος παρανόμων ανασκαφών καί συντελούντα είς τήν σύλληψιν καί τιμωρίαν τούτου, άν μέν κατά τήν ανασκαφήν ταύτην ευρέθησαν αρχαία περιερχόμενα είς τήν κατοχήν τού δημοσίου, δίδεται ώς αμοιβή τό 1/4 μέχρι τού 1/2 τής αξίας τών αρχαιοτήτων κατ” απόφασιν τού Yπουργείου [Παιδείας](1) μετά γνώμην τού αρχαιολογικού συμβουλίου αναλόγως πρός τήν σπουδαιότητα τής παρασχεθείσης συνδρομής πρός ανακάλυψιν καί σύλληψιν τών ενόχων.
Eάν τά ευρεθέντα αρχαία παραμένουν είς τήν κατοχήν ιδιώτου, ούτος υποχρεούται είς τήν πληρωμήν τού ημίσεος τής κατά τήν προηγουμένην παράγραφον οριζομένης αμοιβής, τού ετέρου ημίσεος πληρωνομένου υπό τού Δημοσίου, (άρθρ. 20, Nόμ. 5351).