Αντιστοίχιση παλαιάς άδειας υδραυλικου με νέου τύπου άδεια

Περιγραφή:
Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών με σκοπό την αντιστοίχιση της παλαιάς άδειας υδραυλικού με την νέου τύπου άδεια.
Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:
1. Κατάθεση αίτησης συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
2. Έλεγχος πληρότητας υποβληθέντων δικαιολογητικών.
3. Έκδοση άδειας νέου τύπου.
Δικαιολογητικά:
1. Πρωτότυπη παλαιά άδεια.
2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
3. Παράβολο.
(το προβλεπόμενο, ανάλογα με την ημερομηνία λήξης της άδειας που θα αντιστοιχηθεί)
10 €
100 €
200 €
400 €
– στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό: «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ»
αρ. λογαριασμού 0104011710000062
Δεν απαιτείται παράβολο για αντιστοίχιση παλαιάς άδειας βοηθού.
4. Για τις άδειες που έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος τους:
Α) βεβαίωση προϋπηρεσίας 2 ετών από εργοδότη, αν πρόκειται για μισθωτό ή
Β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολ. δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών.
Νομικό πλαίσιο:
α. Οι διατάξειςτου Ν. 3982/2011 (ΑΔΑ 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2).
β. Το ΠΔ. 112/2012, ΦΕΚ 197/Α/17-10-2012.
γ. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10-1-2013 (ΦΕΚ 21/Β/10-1-2013).
δ. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11-1-2013 (ΦΕΚ 33/Β/11-1-2013).
ε. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. Οικ. 5571/379/ΦΓ9.6.4/24-4-2013.
Κόστος:
Δέκα (10 €) ευρώ.
Εκατό (100 €) ευρώ.
Διακόσια (200 €) ευρώ.
Τετρακόσια (400 €) ευρώ.
Χρόνος διεκπεραίωσης:
Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010).
Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11.02.2004).
Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.
Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια υδραυλικού.
Χρόνος ισχύος: Οκτώ (8) χρόνια.
Αρμόδια Υπηρεσία:
 • Γ.Δ. Ανάπτυξης | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας Αμβρακίας 23, 471 00 “Αρτα τηλ: 26813 63111 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60173 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64161, 26510 27967 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 60247
Παρατηρήσεις:
Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης.
Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας αρχής  και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα.
1. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της εκπαίδευσης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στην τελευταία σελίδα.
2. Στο Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται η ειδικότητα απασχόλησης του ενδιαφερομένου. Από την απόφαση πρόσληψης θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εργοδηγός Υδραυλικός, ενώ από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου η ανάθεση στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη υδραυλικού.
Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή της οικείας Περιφέρειας.

ΝΕΑ ΚΥΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Οι υπουργοί Ανάπτυξης, Οικονομικών και Παιδείας με την Αριθμ. Οικ. 12792/833/ΦΓ9.6.4/13 (ΦΕΚ – 2854 Β/11-11-2013) καθόρισαν το παράβολο για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της εκτέλεσης, συ­ντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογι­κών εγκαταστάσεων, καθώς και τον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) και τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθμ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11.01.2013 (Β΄33) και 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/16.07.2013 (Β΄ 1750) περί κα­θορισμού παραβόλου σε τεχνικά επαγγέλματα του ν. 3982/2011 (Α΄ 143).
Άρθρο 1
Καθορισμός παραβόλων για την άδεια και τις εξετάσεις αναφορικά με την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
1. Για την έκδοση των αδειών:
α) αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 108/2013,
β) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συ­στημάτων μικρής κλίμακας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 3.Α του π.δ. 108/2013,
γ) αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 2Α του π.δ. 108/2013,
δ) αρχιτεχνίτη χειριστή μηχανημάτων προβολής κι­νηματογραφικών ταινιών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 1.2.2 του π.δ. 108/2013,
καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο εί­κοσι πέντε (25) ευρώ ανά άδεια.
2. Για την έκδοση των αδειών:
α) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α’ ειδι­κότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 4 του π.δ. 108/2013,
β) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α’ ειδικό­τητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 5 του π.δ. 108/2013,
γ) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 του π.δ. 108/2013,
δ) συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 3 του π.δ. 108/2013,
ε) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ΄ ειδικό­τητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 και παρ. 5 του π.δ. 108/2013,
στ) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ ειδι­κότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 6 και παρ. 7 του π.δ. 108/2013,
ζ) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ ειδι­κότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 8 του π.δ. 108/2013,
η) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας Α΄ ειδικό­τητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1.(Γ) του π.δ. 108/2013,
θ) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 3ης Ομάδας Α΄ ειδι­κότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1.(Ε) του π.δ. 108/2013,
καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο τρι­άντα τριών (33) ευρώ ανά άδεια.
3. Για την αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 13-19 ΦΕΒ 1936 «Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέ­σεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκατα­στάσεων» (Α΄ 98), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 19-26 Μαρτίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτε­λέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευ­ής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ΄ Ειδικότητος (βιομηχανιών, εργοστασίων και συνεργείων) (Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 19-26 Μαρτίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ΄ ει­δικότητος «παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, με­τασχηματισμού, και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας» (Α΄113), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 581 της 26 Αυγ./5 Σεπτ. 1968 «Περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψε­ως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων, χειριστών μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και των βοηθών χειριστών κινηματογράφου» (Α΄ 193), του β.δ. 25 Μαΐου -14 Ιουνίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρή­σεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ’ Ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς» (Α΄ 224), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 14 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο ποσού δέκα (10) ευρώ, για την αντιστοίχιση των ως άνω αδειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παρ. 2 του π.δ. 108/2013 καταβάλλεται παράβολο ποσού εκατό (100) ευρώ και για την αντιστοίχιση των ως άνω αδειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παρ. 3 του π.δ. 108/2013 καταβάλλεται παράβολο ποσού διακοσίων (200) σε πε­ρίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή τετρακοσίων (400) ευρώ σε περίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά είναι μικρότερη των πέντε ετών.
Για την έκδοση των αδειών αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο 25 ευρώ.
4. Για την επανάκτηση της άδειας που κατατέθηκε από τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 15 του π.δ. 108/2013 πρόσωπα, σύμφωνα με τα προβλεπό­μενα στο άρθρο 15 παρ. 3 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δέκα (10) ευρώ.
5. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας κατά τα προβλε­πόμενα στο άρθρο 5 παρ. 3.Α του π.δ. 108/2013, κατα­βάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο σαράντα (40) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εξήντα τρία (63) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.
6. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ.
4 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερό­μενο παράβολο σαράντα (40) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν έξι (106) ευρώ για το πρα­κτικό μέρος των εξετάσεων.
7. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ.
5 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερό­μενο παράβολο σαράντα (40) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν δέκα επτά (117) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.
8. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικό­τητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο πα­ράβολο εβδομήντα τέσσερα (74) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν δέκα οκτώ (118) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.
9. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 3 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παρά­βολο είκοσι εννέα (29) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο ενενήντα εννέα (99) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.
10. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 9 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο είκοσι εννέα (29) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν δέκα οκτώ (118) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.
11. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 9 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο ενενήντα έξι (96) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν εξήντα τρία ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.
12. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 8 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερό­μενο παράβολο ενενήντα πέντε ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατό ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.
13. Τα ως άνω παράβολα των παραγράφων 1, 2 και 6 έως και 12 του παρόντος άρθρου καταβάλλει ο ενδια­φερόμενος και στις περιπτώσεις που απαιτείται η λήψη νέας άδειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14, παρ. 3 του π.δ. 108/2013.
14. Τα ως άνω παράβολα των παραγράφων 5 έως και 12 του παρόντος άρθρου καταβάλλει ο ενδιαφερόμε­νος σε περίπτωση επανεξέτασης λόγω αποτυχίας του στις εξετάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του π.δ. 108/2013.
15.  Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα παράβολα που οφείλει να καταβάλλει ο υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το π.δ. 108/2013 και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ. 6 του π.δ. 108/2013.
Άρθρο 2
Τα κατά περίπτωση καταβαλλόμενα παράβολα, σύμ­φωνα με τα ανωτέρω, κατατίθενται στον Ειδικό Τραπε­ζικό Λογαριασμό που συνιστάται στην Περιφέρεια που εκδίδει την άδεια ή στην Περιφέρεια διενέργειας των εξετάσεων και αποτελεί πόρο αυτών.
Άρθρο 3
1. Καθορίζεται αποζημίωση για τα μέλη των εξεταστι­κών επιτροπών και τους εμπειρογνώμονες του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3982/2011, στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ ανά ημέρα εξέτασης και μέχρι του ποσού των διακοσίων σαράντα (240) ευρώ μηνιαίως.
2. Οι εξετάσεις και το έργο βαθμολόγησης των σχετι­κών γραπτών πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του κα­νονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
3. Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών υποχρεούνται, όταν παρίσταται σχετική ανάγκη, να πραγματοποιούν και περισσότερες των έξι (6) εξετάσεις ανά μήνα. Για τις πέραν του αριθμού των έξι (6) εξετάσεων μηνιαίως, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.
Άρθρο 4
Η παρ. 4 του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής από­φασης υπ’ αριθμ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11.01.2013 «Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετο­χή στις εξετάσεις για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των Π.Δ. 112/2012, 114/2012 και 115/2012, καθώς και υπολογι­σμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επι­τροπών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του Ν. 3982/2011 και το Ν. 4024/2011» (Β΄ 33) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για την αντικατάσταση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 362/2001, σύμ­φωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 3 του π.δ. 114/2012, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παρά­βολο δέκα (10) ευρώ, για την αντικατάσταση των ως άνω αδειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 του π.δ. 114/2012 καταβάλλεται το παράβολο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ποσού εκα­τό (100) ευρώ και για την αντιστοίχιση των ως άνω αδειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 5 του π.δ. 114/2012 καταβάλλεται το διπλάσιο ή το τετραπλάσιο του παραβόλου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου κατά τις διακρίσεις της προηγούμε­νης παραγράφου».
Άρθρο 5
Η παρ. 12 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής από­φασης υπ’ αριθμ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/16.07.2013 «Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της εκτέλεσης, συ­ντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων, καθώς και υπολογισμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του ν. 3982/2011 και το ν.4024/2011» (Β΄1750) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα παράβολα που οφείλει να καταβάλλει ο υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το π.δ. 1/2013 και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 9 του π.δ. 1/2013».
ΜΟΤΟ
Με την ΚΥΑ, ορίζονται τα παράβολα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας της εκτέλεσης, συ­ντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογι­κών εγκαταστάσεων
Για την αντιστοίχηση  της άδειας ή  των αδειών και εφόσον αυτή/ αυτές δεν έχουν λήξει  το παράβολο είναι 10 ευρώ
Τα συνήθη δικαιολογητικά είναι αίτηση, παράβολο σε τράπεζα, δυο εκκαθαριστικά, επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας και άδεια ή άδειες
 
 
Γ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
 ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ  ΤΟΥ Π.Δ 87/1996 ΕΙΝΑΙ  Η   17-01-2016
ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ    ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ;
1.Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ  Π.Δ  87/1996 
2.Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΠ.Δ 87/1996 
3.Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΠ.Δ 87/1996 
4. Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Π.Δ  87/1996 

Απόκτηση άδειας τεχνίτη ψυκτικού (βοηθού)

Για την εγγραφή στο μητρώο των Πτυχιούχων ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΟΑΕΔ και ισότιμων προς αυτές ειδικότητας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ)
 • ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΑΥΤΙΑ
 • ΑΙΤΗΣΗ (από την υπηρεσία)
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ
 • 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ
 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
 • ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ Α ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 15€ + 20% ΥΠΕΡ ΟΓΑ.
 
Αδειες και αντιστοιχισεις αδειων ψυκτικων
 
Για την εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους απαιτείται η ύπαρξη
επαγγελματικής άδειας με την οποία δίδεται η δυνατό
τητα άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος.
 
Σύμφωνα με:
Προεδρικό διιάταγμα 1996/87
: «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκατα
στάσεων (ψυχροστασίων) και ‑ηχανη‑άτων παραγωγής
ψύχους, καθορισ‑ός των προσόντων και έκδοση επαγγελ
‑ατικών αδειών για τους εργαζό‑ενους στις σχετικές
εργασίες», όπως ισχύει.
Σε συνδυασό ε:
Προεδρικό %ιάταγα 2000/289
: «Επαγγελ‑ατικά δικαιώ‑ατα των κατόχων “ιπλώ‑ατος
Μεταδευτεροβάθ‑ιας Επαγγελ‑ατικής κατάρτισης της
Ειδικότητας «Τεχνικός εγκαταστάσεως ψύξης, αερισ‑ού
και κλι‑ατισ‑ού» των Ινστιτούτων Επαγγελ‑ατικής Κα
τάρτισης (Ι.Ε.Κ.) », όπως
ισχύει.
Νόος 1934/6422
: «Περί ασκήσεως του επαγγέλ‑ατος του Μηχανολόγου,
του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου1Ηλεκτρολόγου Μ
ηχανικού
ως και του Ναυπηγού», όπως ισχύει.
Χορηγούνται οι κάτωθι επαγγελατικές άδειες:
1 Άδεια Τεχνίτη Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
1 Άδεια Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 1
ης ειδικότητας
1
Άδεια Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητ
ας
1
Άδεια Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 3
ης
ειδικότητας 1 Γενικών Εφαρ‑ογών
%ιαδικασία για την απόκτηση των ανωτέρω αδειών
1.
Ο ενδιαφερόενος καταθέτει τα απαραίτητα δικαιολογη
τικά είτε στο ΚΕΠ είτε στη αρόδια %ιεύθυνση της Νο
αρχίας του τόπου
διαονής του.
2.
Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών, η αρόδια %ιε
ύθυνση της Νοαρχίας είτε χορηγεί την αιτούενη άδ
εια ή ορίζει το
χρόνο, τον τρόπο και τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων(
προφορικές, γραπτές , πρακτική εξέταση) για την από
κτηση της αιτούενης
άδειας.
3.
Στις άδειες όπου απαιτούνται εξετάσεις για την απόκ
τησή τους, γίνεται βαθολόγηση των γραπτών και της
πρακτικής εξέτασης
και ανακοινώνονται τα αποτελέσατα στον ενδιαφερόε
νο.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση των ανωτ
έρω αδειών
1. ΑΙΤΗΣΗ
2. %ΥΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΦBΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ %ΗΛBΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
( Ν.1599/86 )
Η δήλωση εκτός των ατο‑ικών συ‑πληρώνεται και ‑ε τ
ο παρακάτω κεί‑ενο.
Ότι: %ιαένω στην παραπάνω %ιεύθυνση από το έτος
. . . . . . . . . . .
4. ΚΙΝΗΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΞΙΑΣ 15 €
( για την έκδοση της άδειας ) Το κινητό παράβολο δ
ιατίθεται από τα “η‑όσια τα‑εία.
5. ΑΠΟ%ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤBΝ ΠΟΣBΝ 23
,48 € & 23,48 €
( για το δικαίω‑α στις εξετάσεις – έσοδα Νο‑αρχίας
και α‑οιβή εξεταστικής επιτροπής )
Τα ποσά αυτά κατατίθενται στην Τράπεζα επιλογής της
Οικείας Νο‑αρχίας σε αντιστοίχους αριθ‑ούς λογαρι
ασ‑ών ή λογαριασ‑ό όπως έχει
οριστεί από την Οικονο‑ική της Υπηρεσία.
6. ΠΤΥΧΙΟ ΣΠΟΥ%BΝ ή ΕΠΙΚΥΡBΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ
Υ
Στην περίπτωση που υπάρχουν τίτλοι σπουδών )
7. ΒΕΒΑΙBΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤBΝ ΕΠΙΜΟΡΦBΣ
ΗΣ
Στην περίπτωση που υπάρχουν )
8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
9. ΑΛΛΑ ΑΠΟ%ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Για όσους είναι εγγεγραένοι στην Εφορία ως επιτη
δευατίες και εργάζονται ως ψυκτικοί πριν από 25
M 4 M 1996 η προϋπηρεσία
τους αποδεικνύεται ε την υποβολή των παρακάτω δικα
ιολογητικών .
α. Βεβαίωση του Οικείου Επαγγελατικού Σωατείο
υ για προϋπηρεσία που έχει πραγατοποιηθεί έχρ
ι 31 M 12 M 1983 στην
οποία θα αναφέρεται ο χρόνος προϋπηρεσίας κα
ι η ειδικότητα των ψυκτικών εγκαταστάσεων απασχόλη
σης του ενδιαφερόενου .
β. Έγγραφη Γνωοδότηση του Επαγγελατικού Σωατείο
υ που καλύπτει τον κλάδο
των ψυκτικών από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος
προϋπηρεσίας και η ειδικότητα των ψυκτικών εγκατ
αστάσεων απασχόλησης
του ενδιαφεροένου συνοδευοένη εναλλακτικά από τα
εξής πρόσθετα δικαιολογητικά όπως: Βεβαίωση της Εφ
ορίας, Τιολόγια ή
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, Συβάσεις Έργων, Βεβα
ιώσεις Μηχανικών που επέβλεψαν τα έργα ή άλλα πρόσφ
ορα στοιχεία.
10. ΦBΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
( και τις δυο όψεις

 

 
 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΤΕΣ, ΤΕΛ,ΤΕΕ Α»ΚΑΙ Β»
ΚΥΚΛΟΥ) ΚΑΙ ΙΕΚ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της εργασίας είναι τα
ακ
όλουθα:
α. Αίτηση
β.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τη μόνιμη κατοικία (τα
έντυπα των υπεύθυνων δηλώσεων διατίθενται και από την υπηρεσία
μας).
γ. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο. (H επικύρωση μπορεί να γίνει
και από την υπηρεσία μας).
δ. Τρεις (3) φωτογραφίες
ε. Ένα παράβολο χαρτόσημου των 15
ή αποδεικτικό είσπραξης ή
διπλότυπο από εφορία.
στ. Φωτοτυπία ταυτότητας
Οι παραπάνω απόφοιτοι δικαιούνται και την άδεια βοηθού τεχνίτη αερίων
καυσίμων με την κατάθεση ενός ακόμα παραβόλου 15 ε
υρώ

 

 

Επαγγελματικές άδειες ψυκτικων
 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 87/1996 οι επαγγελματικές άδειες που χορηγούνται για τις ψυκτικές εγκαταστάσεις είναι:
 
1.      ΑΔΕΙΑ ΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Βοηθητικό προσωπικό) 
2.      ΑΔΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1Ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
3.      ΑΔΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2Ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
4.      ΑΔΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  Τεχνικός Ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ή 2ης κατηγορίας ή Γενικών Εφαρμογών.
1.     Αίτηση.
2.     Την προς θεώρηση άδεια.
3.     Κινητό παράβολο αξίας 15€ (για την έκδοση της άδειας). Το κινητό παράβολο μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα δημόσια ταμεία.
4.     Βεβαίωση Επαγγελματικού Σωματείου. Την βεβαίωση αυτή την εκδίδει το οικείο επαγγελματικό Σωματείο στο οποίο ανήκει ο ενδιαφερόμενος από την οποία προκύπτει ότι ο ίδιος ασκεί το επάγγελμα του τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων.
5.      Υπεύθυνη δήλωση νόμιμης κατοικίας(Ν.1599/86)
6.      Βεβαίωση ή εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας όλων των προηγούμενων 5 ετών, πρέπει να προκύπτει  ότι ο ενδιαφερόμενος τυγχάνει επιτηδευματίας φορολογούμενος και ασκεί  το επάγγελμα του τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων.
7.      Τιμολόγια ή Δελτία Παροχής υπηρεσιών, τουλάχιστον τρία φωτοαντίγραφα από κάθε χρόνο της τρέχουσας  πενταετίας.
8.      Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις).
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παραλαβή της επαγγελματικής άδειας
 
Τεχνικός Ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ή 2ης κατηγορίας ή Γενικών Εφαρμογών. 
Για όσους θα ασκήσουν το επάγγελμα ως ελεύθεροι επαγγελματίες ψυκτικοί.
 
Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 
Για όσους θα εργάζονται ή εργαστούν με ασφάλεια ΙΚΑ ή είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι ή Υπάλληλοι Νομικών προσώπων  Δημοσίου δικαίου ή Τράπεζας ή Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
Υπεύθυνη δήλωση απασχόλησης (Ν1599/86). Στη δήλωση, εκτός των ατομικών στοιχείων, συμπληρώνετε και το παρακάτω κείμενο:
Ότι δεν ασκώ ελεύθερα το επάγγελμα του τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων.
Η παραπάνω Υπεύθυνη δήλωση συντάσσεται εις διπλούν, υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η μία δήλωση επιστρέφεται θεωρημένη στην Υπηρεσία.
 
Σημείωση: Οι άδειες παραλαμβάνονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
(ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 1. Πρωτότυπη παλαιά άδεια.2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.3. Παράβολο.(το προβλεπόμενο, ανάλογα με την ημερομηνία λήξης της άδειας που θα αντιστοιχηθεί) στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ.ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ  ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 40-200 ΕΥΡΩ.Δεν απαιτείται παράβολο για αντιστοίχιση παλαιάς άδειας βοηθού. 4. Για τις άδειες που έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος τους ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ α) βεβαίωση προϋπηρεσίας 2 ετών από εργοδότη, αν πρόκειται για μισθωτό ή β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικων. δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών.)
 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ που έχουν εκδοθεί βάση , του π.δ. 22/1976 ή του π.δ. 31/1990 ΕΙΝΑΙ Η 06-09-2015.
ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ ;
1.ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ-ΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Α , Β, Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι,ΙΑ,ΙΒ ) ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Α,Β,Γ,Δ) ΤΟΥ Π.Δ 31/1990
2. ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟ-ΔΗΓΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗ-ΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Α,Β,Γ,Δ,Ε) ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Α,Β,Γ,Δ) ΤΟΥ Π.Δ 31/1990
3. ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ((Α , Β, Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ) ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ( Α , Β ) ΤΟΥ Π.Δ 22/1976
Ειδικά, για τους χειριστές μηχανημάτων έργου, κατ ‘ εφαρμογή του Ν 4314 (ΦΕΚ Α 265 /23-12-2014 άρθρο 112) για κάθε, μετά την έκδοση της οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η) /5.3.2013 (Β΄ 519) υπουργικής απόφασης, νεότερη όμοια που θα εκ δοθεί δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3982/2011 για την κατάταξη των μηχανημά-των έργου, το χρονικό διάστημα των δύο ετών και έξι μηνών για τη σχετική αντιστοίχι-ση με αντικατά-σταση άδειας ή αναγγελίας αρχίζει από τη δημοσίευ-ση της κάθε φορά εκδιδόμε-νης απόφασης
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και του αναπληρωτή προϊσταμένου της κ. Μουρσελά, σχετικά με την παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών αντικατάστασης των επαγγελματικών αδειών για τους επαγγελματίες, αναφέρονται τα εξής :
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ)  ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ,ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ,  ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΩΝ ΝΥΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
( ΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΕΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ –ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ-  ΨΥΚΤΙΚΩΝ –ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ– ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ,ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ κ.α   )    »
Σε συνέχεια του από 02-04-2013 σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου Τύπου που είχε αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς και ΜΜΕ  και έχει δημοσιευτεί και στοsite της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (βλ. http://www.notioaigaio.gr/Arthro.aspx?a=3512 ) γνωρίζομε στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες    ότι   κατ ‘ εφαρμογή  του Ν 4314 (ΦΕΚ Α 265 /23-12-2014  άρθρο 112) ,  έχει δοθεί νέα  παράταση στις  προθεσμίες αντιστοίχισης ,παλαιών επαγγελματικών αδειών ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης , όλων των βαθμίδων (βοηθών και μη) που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Διευθύνσεων Ανάπτυξης  των νυν Αιρετών Περιφερειών  και των Παλαιών Νομαρχιών- Διευθύνσεων Ανάπτυξης – Τμημάτων Επαγγελμάτων και Ανελκυστήρων
(Το παραπάνω αφορά επαγγελματικές άδειες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ –  ΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΚ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ  -ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ κ.α  εκτός των επαγγελματικών αδειών που χορηγούνται κατόπιν πτυχίων σχολών  κατεύθυνσης αυτοκινήτων   )
ΠΡΟΣΟΧΗ !! Μετά το πέρας αυτών των προθεσμιών οι άδειες  των ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ , των   ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  που δεν θα έχουν  αντιστοιχηθεί  καθίστανται ανενεργές και οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν  και δε θα πρέπει να ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες που αναγράφονταν στις άδειές τουςειδάλλως σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες παραβάσεις ,  τίθενται στις κυρώσεις (τόσο οι επαγγελματίες  όσο και οι επιχειρήσεις που τους απασχολούν)  που προβλέπονται  από την σχετική νομοθεσία (χρηματικές ποινές , κ.α) σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΚΥΑ  Αριθμ. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013  ΦΕΚ 2540 Β  2011 ( Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυ­ρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011 )  , του Α.Ν 501/1937  και δυνητικά  της  ΚΥΑ  Αριθ. 14937/2050/ΦΓ9.1 ΦΕΚ Β 62 27-01-2011(Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής, του είδους και του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3844/2010, των κριτήριων επιμέτρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα) .
Ο ενδιαφερόμενος του οποίου η άδεια δεν θα  έχει αντιστοιχηθεί  εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, προκειμένου να αποκτήσει την νέα άδεια θα πρέπει να μπει στην διαδικασία των εξετάσεων,  προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παράβολα  όπως προβλέπεται στην σχετική νομοθεσία.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα  β.δ. 16/17 Μαρτίου 1950, του β.δ. 8-3-1935 του β.δ. 30 Ιανουαρίου 1937 και  του β.δ. 11 Μαρτίου /4 Απριλίου 1955   ΕΙΝΑΙ  Η 11-07-2015
ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ ;
Άδεια Βοηθού θερμαστή, εγγρα­φή στα μητρώα μέσων τεχνικών σχολών ειδικότητας μηχανολόγου, δίπλωμα του πρακτικού μηχανικού Α” τάξεως του β.δ. 8-3-1935,   δίπλωμα του πρακτικού μηχανικού Β” και Γ” τάξεως και το πτυχίο του μηχανοδηγού του β.δ. 8-3-1935,  πτυχίο του πρακτικού μηχανικού Α” τάξεως του β.δ. 30-01-1937, πτυχίο του πρακτικού μηχανικού Β” και Γ” τάξε­ως και το πτυχίο του μηχανοδηγού του β.δ. 30-01-1937, άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Α” τάξεως και του εργοδηγού μηχανολόγου των ειδικο­τήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, άδεια του πρακτικού μηχανικού Συντηρητή Α” τάξεως και του εργοδηγού μηχανολόγου της Ι” ειδικό­τητας του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Β” Γ” Τάξεως, και του σχεδιαστή μηχανουργού των ειδικο­τήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Β”, Γ” τάξεως και του σχεδιαστή μηχανουργού της Ι’ ειδικό­τητας του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, άδεια του αρχιθερμαστή, άδεια του θερμαστή.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το  β.δ 16 Μαρτίου 1950  ΕΙΝΑΙ  Η 11-07-2015
ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ ;
Άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α”  και Β Τάξης του β.δ 16 Μαρτίου 1950
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
 ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ που έχουν εκδοθεί βάση , του π.δ. 22/1976 ή του π.δ. 31/1990 ΕΙΝΑΙ  Η   06-09-2015.
ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ ;
1.ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Α , Β, Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι,ΙΑ,ΙΒ ) ΚΑΙ   ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Α,Β,Γ,Δ) ΤΟΥ Π.Δ 31/1990
2.  ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ  ΧΕΙΡΙΣΤΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Α,Β,Γ,Δ,Ε) ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Α,Β,Γ,Δ) ΤΟΥ Π.Δ 31/1990
3. ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ((Α , Β, Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ) ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ( Α , Β ) ΤΟΥ Π.Δ 22/1976
Ειδικά, για τους χειριστές μηχανημάτων έργου, κατ ‘ εφαρμογή  του Ν 4314 (ΦΕΚ Α 265 /23-12-2014  άρθρο 112) για κάθε, μετά την έκδοση της οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η) /5.3.2013 (Β΄ 519) υπουργικής απόφασης, νεότερη όμοια που θα εκ δοθεί δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3982/2011 για την κατάταξη των μηχανημάτων έργου, το χρονικό διάστημα των δύο ετών και έξι μηνών για τη σχετική αντιστοίχιση με αντικατάσταση άδειας ή αναγγελίας αρχίζει από τη δημοσίευση της κάθε φορά εκδιδόμενης απόφασης
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όσον αφορά τις επαγγελματικές   άδειες των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ , ΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ   ,  ενημερώνουμε ότι αν δεν γίνουν οι αντιστοιχίσεις έως το τέλος των προβλεπόμενων προθεσμιών (ή όπως προβλέπεται για τους Ηλεκτρολόγους) οι άδειές τους καθίστανται ανενεργές και οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν  και δε θα πρέπει να ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες που αναγράφονταν στις άδειές τους ειδάλλωςσε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες παραβάσεις τίθενται στις κυρώσεις (τόσο αυτοί όσο και οι επιχειρήσεις που τους απασχολούν)  που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία (χρηματικές ποινές , κ.α) .σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΚΥΑ  Αριθμ. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013 ΦΕΚ 2540 Β  2011( Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυ­ρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011 )  , του Α.Ν 501/1937  και δυνητικά  της  ΚΥΑ  Αριθ. 14937/2050/ΦΓ9.1 ΦΕΚ Β 62 27-01-2011 (Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής, του είδους και του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3844/2010, των κριτήριων επιμέτρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα) .
Σε αυτές τις περιπτώσεις  των αντιστοιχίσεων , οι επαγγελματίες (πλην του βοηθητικού προσωπικού των οποίων οι αντιστοιχίσεις δεν απαιτούν κατάθεση παραβόλου) ,   θα κληθούν να προσκομίσουν  παράβολα της τάξεως των 10,100, 200 ή 400 ευρώ ανάλογα με την καθυστέρηση θεώρησης  και επιπλέον δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση  στα σχετικά Π.Δ .
Σε περίπτωση δε που είχε  παρέλθει η 5 ετία από την ημερομηνία λήξης της αδείας κατά την δημοσίευση των σχετικών Προεδρικών διαταγμάτων   ή σε περίπτωση που δε προσκομισθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά οι άδειες ανακαλούνται  με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα .
 Στην περίπτωση δε της  ανάκλησης αδείας και προκειμένου ο κάθε  ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελ­ματικής δραστηριότητας  θα  οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα παράβολα και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αντίστοιχη αίτηση.
Πιο συγκεκριμένα ισχύουν τα παρακάτω για αυτές τις αντιστοιχίσεις  :
Α) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ  ΤΟΥ Π.Δ 38/91ΕΙΝΑΙ  Η 11-07-2015
ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ ;
ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
1. ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ του Π.Δ 38/91
2. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 1ης, 2ης και 3ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  Α και Β ΤΑΞΗΣ του  Π.Δ 38/91
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ   1 ης  2  ης  και 3ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  (Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ)του  Π.Δ 38/91
Β)  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ
 ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ  ΤΟΥ Π.Δ 362/2001 ΕΙΝΑΙ  Η 11-07-2015
ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ   ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ;
1.ΒΟΗΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ του π.δ 362/2001
2.ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ του  π.δ 362/2001
3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ του π.δ 362/2001
ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Οι άδειες των Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίμων  οι οποίες είχαν  εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 511/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι οποίες ήταν  σε ισχύ κατά την έκδοση του Π.Δ 114 ΦΕΚ Α 199/17-10-2012 , εξακολουθούν να ισχύουν και θεωρούνται κάθε οκτώ έτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ 114 ΦΕΚ Α 199/17-10-2012  . Οι κάτοχοι των αδειών αυτών έχουν το δικαίωμα εκτέλεσης των εργασιών του παρόντος διατάγματος, που αφορούν αποκλειστικά τα υγρά καύσιμα.
Επομένως οι  άδειες των συντηρητών καυστήρων που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο δεν αντιστοιχίζονται αλλά θεωρούνται όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο  και  οι αδειούχοι αυτοί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ στ) του Π.Δ 114 ΦΕΚ Α 199/17-10-2012  με προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι μηνών στις εγκαταστάσεις καύσης αερίων καυσίμων  μπορούν  να αποκτήσουν   την άδεια του Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης, μετά από εξετάσεις.
Γ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
 ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ  ΤΟΥ Π.Δ 87/1996 ΕΙΝΑΙ  Η   17-01-2016
ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ    ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ;
1.Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ  Π.Δ  87/1996 
2.Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΠ.Δ 87/1996 
3.Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΠ.Δ 87/1996 
4. Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Π.Δ  87/1996 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Ειδικά για  Ηλεκτρολόγους  ισχύουν οι παρακάτω 2 περιπτώσεις
1.Για τους αδειούχους των οποίων οι άδειες τους ήταν σε ισχύ κατά την έκδοση του Π.Δ 108/ 12-06-2013 οι άδειες αυτές εξακολουθούν να ισχύουν μετά την έκδοση του Π.Δ 108 χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς υποχρέωση περαιτέρω περιοδικής θεώρησης , δηλαδή οι κάτοχοί τους εξακολουθούν να ασκούν τις δραστηριότητες που απορρέουν από αυτές .Εφόσον όμως  αυτοί το επιθυμούν οι εν λόγω άδειες αντικαθίστανται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ 1 και 4  του Π.Δ 108/2013.
2. Για όσους Ηλεκτρολόγους  η λήξη της ημερομηνίας θεώρησης των αδειών τους  είχε παρέλθει κατά την έκδοση του Π.Δ 108/2013 (12-06-2013)   αντικαθίστανται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις παρ 2 και 3 του άρθρου 14 του Π.Δ 108/2013 . Αν και δεν τίθεται  καταληκτική ημερομηνία αντιστοίχισης ωστόσο οι επαγγελματίες (πλην του βοηθητικού προσωπικού των οποίων οι αντιστοιχίσεις δεν απαιτούν κατάθεση παραβόλου) ,   θα κληθούν να προσκομίσουν  παράβολα της τάξεως των 10,100, 200 ή 400 ευρώ ανάλογα με την καθυστέρηση θεώρησης  και επιπλέον δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση  στο σχετικό Π.Δ .
Σε περίπτωση δε που είχε  παρέλθει η 5 ετία από την ημερομηνία λήξης της αδείας κατά την δημοσίευση του Π.Δ 108/2013 (12-06-2013)    ή σε περίπτωση που δε προσκομισθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά οι άδειες ανακαλούνται  με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα .
 Στην περίπτωση δε της  ανάκλησης αδείας και προκειμένου ο κάθε  ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελ­ματικής δραστηριότητας  θα  οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα παράβολα και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αντίστοιχη αίτηση.
ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  δύνανται ή πρέπει οπωσδήποτε να αντιστοιχηθούν προκειμένου να  είναι σε ισχύ ,  σε συμφωνία  με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 ;
Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 13-19 ΦΕΒ 1936 «Περί συμπληρώσεως Δ)τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» (Α” 98), όπως τροπο­ποιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 19-26 Μαρτίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ” Ειδικότητος (βιομηχανιών, εργοστασί­ων και συνεργείων) (Α” 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ­ει, του β.δ. 19-26 Μαρτίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατα­σκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ’ ειδικότητος «παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού, και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας» (Α” 113), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 581 της 26 Αυγ./5 Σεπτ. 1968 «Περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων, χειρι­στών μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και των βοηθών χειριστών κινηματογράφου» (Α” 193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υφιστάμενες άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 25 Μαΐου -14 Ιουνίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολο­γικών εγκαταστάσεων Δ” Ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μετα­φοράς» (Α” 224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΠΡΟΣΟΧΗ
Προφανές είναι βέβαια ότι  οι επαγγελματίες των προαναφερόμενων ειδικοτήτων ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης ( πλην των ηλεκτρολόγων των οποίων οι άδειες ήταν σε ισχύ κατά την ‘έκδοση του Π.Δ 108/2013 ΔΗΛ στις 12-06-2013 )   των οποίων οι άδειες δεν είναι σε ισχύ λόγω λήξης της ημερομηνίας  ισχύος τους  και πραγματοποιούν εργασίες,  σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες παραβάσεις υπόκεινται σε κυρώσεις(τόσο αυτοί όσο και οι επιχειρήσεις που τους απασχολούν )  που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία (χρηματικές ποινές ,  κ.α) σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΚΥΑ  Αριθμ. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013 ΦΕΚ 2540 Β  2011 ( Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυ­ρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011 )  , του Α.Ν 501/1937  και δυνητικά  της  ΚΥΑ  Αριθ. 14937/2050/ΦΓ9.1 ΦΕΚ Β 62 27-01-2011 (Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής, του είδους και του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3844/2010, των κριτήριων επιμέτρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα) .
ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην περίπτωση που οι επαγγελματίες που προαναφέραμε  απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κατηγορίας, στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση τους καταθέτουν  τις νέες  επαγγελματικές άδειες στην αρμό­δια αρχή της οικείας Περιφέρειας,(δηλαδή στην υπηρεσία μας για τους επαγγελματίες των  Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ πλην των επαγγελματιών  της Π.Ε ΘΗΡΑΣ που καταθέτουν την αίτηση στο Τμήμα Ανάπτυξης της Π.Ε ΘΗΡΑΣ) η οποία τους χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας και δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης των  αντίστοιχων  αδειών.
ΤΕΛΟΣ
Ενημερώνουμε ότι όλη η   νέα   Νομοθεσία και σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  που αφορά τα παραπάνω Τεχνικά επαγγέλματα έχει  αναρτηθεί  στο link της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  http://www.notioaigaio.gr/Arthro.aspx?a=3509
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους που δεν το έχουν πράξει , να προχωρήσουν εντός των προαναφερόμενων προθεσμιών  στις αντιστοιχίσεις των αδειών τους  και ταυτόχρονα να μελετήσουν την σχετική Νομοθεσία  προκειμένου να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις  και  τα δικαιώματά τους που απορρέουν από αυτήν   καθώς και την διαδικασία απόκτησης νέων επαγγελματικών αδειών  και χορήγησης Βεβαιώσεων αναγγελίας των δραστηριοτήτων τους.

www.ebeh.gr/c/document_library/get_file?uuid=b2a3e8f5-f47e…
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή
 
Αντιστοίχιση υφισταμένων   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
Άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α’ και Β Τάξης του β.δ 16 Μαρτίου 1950

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Η 06-09-2015.

EΩΣ      06-09-2015 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΑ ΕΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΙΝΑΙ 1. Πρωτότυπη παλαιά άδεια.2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.3. Παράβολο.(το προβλεπόμενο, ανάλογα με την ημερομηνία λήξης της άδειας που θα αντιστοιχηθεί) στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ.ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ  ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 200-400 ΕΥΡΩ.(Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό: «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ»αρ. λογαριασμού 0104011710000062).Δεν απαιτείται παράβολο για αντιστοίχιση παλαιάς άδειας βοηθού. 4. Για τις άδειες που έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος τους ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ α) βεβαίωση προϋπηρεσίας 2 ετών από εργοδότη, αν πρόκειται για μισθωτό ή β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικων. δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών.)
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή (Άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α’ και Β Τάξης του β.δ 16 Μαρτίου 1950)

ΑΝ ΔΕΝ ANTIΣΤΟΙΧΙΣΑΤΕ  ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΔΕΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕ  ΣXETΙKH ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΜΕΧΡΙ 6-09-2015..ΣΤΗΝ | Δ/νση Ανάπτυξης THΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΣ  ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 1. Πρωτότυπη παλαιά άδεια.2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.3. Παράβολο.(το προβλεπόμενο, ανάλογα με την ημερομηνία λήξης της άδειας που θα αντιστοιχηθεί) στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ.ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ  ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 200-400 ΕΥΡΩ.(Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό: «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ»αρ. λογαριασμού 0104011710000062).Δεν απαιτείται παράβολο για αντιστοίχιση παλαιάς άδειας βοηθού. 4. Για τις άδειες που έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος τους ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ α) βεβαίωση προϋπηρεσίας 2 ετών από εργοδότη, αν πρόκειται για μισθωτό ή β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικων. δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών.)
ΠΡΟΣΟΧΗ !! Μετά το πέρας  της προθεσμιας οι άδειες των ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ που δεν θα έχουν αντιστοιχηθεί καθίστανται ανενεργές και οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν και δε θα πρέπει να ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες που αναγράφονταν στις άδειές τους ειδάλλως σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες παραβάσεις , τίθενται στις κυρώσεις (τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι επιχειρή-σεις που τους απασχο-λούν) που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία (χρηματικές ποινές , κ.α) Ο ενδιαφερόμενος του οποίου η άδεια δεν θα έχει αντιστοιχηθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, προκειμένου να αποκτήσει την νέα άδεια θα πρέπει να μπει στην διαδικασία των εξετάσεων, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παράβολα όπως προβλέπεται στην σχετική νομοθεσία.

Προεδρικό διάταγμα 115/12Άρθρο 13

Άρθρο 13: Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών πρακτικών μηχανικών

1. Οι υφιστάμενες άδειες, διπλώματα ή πτυχία που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικό διάταγμα, το από [ΒΔ] 08-03-1935 βασιλικό διάταγμα Περί ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανοδηγού και Πρακτικού Μηχανικού κινητηρίων μηχανών, ως και θερμαστών (ΦΕΚ 73/Α/1935), το από [ΒΔ] 30-10-1937 βασιλικό διάταγμα Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων μηχανών και ατμολεβήτων(ΦΕΚ 37/Α/1937) ή το από [ΒΔ] 11-03-1955 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού ατμολεβήτων (ΦΕΚ 82/Α/1955), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παραγράφου 2, με την υποβολή αίτησης και παραβόλων, όπως αυτά καθορίζονται με την κ.υ.α. που εκδίδεται δυνάμει τουάρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011, με τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος σε διάστημα 2 ετών από τη δημοσίευσή του. Η άδεια του βοηθού θερμαστή καθώς και η εγγραφή στα μητρώα μέσων τεχνικών σχολών ειδικότητας μηχανολόγου αντικαθίσταται, σε κάθε περίπτωση, με βεβαίωση αναγγελίας χωρίς καμία επιβάρυνση.
Η επόμενη ημερομηνία θεώρησης, για τις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι η 31-12-2020.
2. Η προβλεπόμενη ανωτέρω αντικατάσταση γίνεται ως ακολούθως:
(α) Το δίπλωμα του πρακτικού μηχανικού Α” τάξεως του από [ΒΔ] 08-03-1935 βασιλικού διατάγματος αντικαθίσταται με την άδεια του εργοδηγού μηχανικού 3ηςειδικότητας.
(β) Το δίπλωμα του πρακτικού μηχανικού Β” και Γ” τάξεως και το πτυχίο του μηχανοδηγού του από [ΒΔ] 08-03-1935 βασιλικού διατάγματος αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού 3ης ειδικότητας.
(γ)Το πτυχίο του πρακτικού μηχανικού Α” τάξεως του από [ΒΔ] 30-01-1937 βασιλικού διατάγματος αντικαθίσταται με την άδεια του εργοδηγού μηχανικού 3ηςειδικότητας.
(δ) Το πτυχίο του πρακτικού μηχανικού Β” και Γ” τάξεως και το πτυχίο του μηχανοδηγού του από [ΒΔ] 30-01-1937 βασιλικού διατάγματος αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού 3ης ειδικότητας.
(ε) Η άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Α” τάξεως και του εργοδηγού μηχανολόγου των ειδικοτήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, του από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικού διατάγματος, αντικαθίσταται με την άδεια του εργοδηγού μηχανικού 2ηςΕιδικότητας.
(στ) Η άδεια του πρακτικού μηχανικού Συντηρητή Α” τάξεως και του εργοδηγού μηχανολόγου της Ι” ειδικότητας του από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικού διατάγματος, αντικαθίσταται με την άδεια του εργοδηγού μηχανικού 1ηςειδικότητας.
(ζ) Η άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Β” Γ” Τάξεως, και του σχεδιαστή μηχανουργού των ειδικοτήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, του από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικού διατάγματος αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού 2ηςειδικότητας.
(η) Η άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Β”, Γ” τάξεως, και του σχεδιαστή μηχανουργού της Ι” ειδικότητας του από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικού διατάγματος, αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού 1ηςΕιδικότητας.
(θ) Όσοι έχουν κάνει εγγραφή στα μητρώα μέσων τεχνικών σχολών ειδικότητας μηχανολόγου και εργάζονται ως πρακτικοί μηχανικοί Γ” Τάξεως κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος αποκτούν βεβαίωση αναγγελίας για τεχνίτη μηχανικό και η προϋπηρεσία τους προσμετράται για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη αντίστοιχης ειδικότητας.
(ι) Η άδεια του αρχιθερμαστή αντικαθίσταται με την άδεια του εργοδηγού μηχανικού 4ηςειδικότητας.
(κ) Η άδεια του θερμαστή αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού 4ηςειδικότητας.
(λ) Οι εργαζόμενοι κατά την έκδοση του παρόντος ως βοηθοί θερμαστή αποκτούν βεβαίωση αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού 4ης ειδικότητας και η προϋπηρεσία τους προσμετράται για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη 4ης ειδικότητας. Στην περίπτωση που δεν διαθέτουν τους προβλεπόμενους στοάρθρο 5 τίτλους σπουδών η απαιτούμενη προϋπηρεσία προσαυξάνεται κατά 2 έτη.
ΑΝ ΔΕΝ ANTIΣΤΟΙΧΙΣΑΤΕ  ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΔΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΜΕ  ΣXETΙKH ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΧΡΙ  11/7 /2015 ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΣΤΗΝ | Δ/νση Ανάπτυξης THΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΑ ΕΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πρωτότυπη παλαιά άδεια.2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.3. Παράβολο.(το προβλεπόμενο, ανάλογα με την ημερομηνία λήξης της άδειας που θα αντιστοιχηθεί) στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό: «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ.ENΔEXETAI ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 200-400 ΕΥΡΩ.Δεν απαιτείται παράβολο για αντιστοίχιση παλαιάς άδειας βοηθού.
4. Για τις άδειες που έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος τους ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
α) βεβαίωση προϋπηρεσίας 2 ετών από εργοδότη, αν πρόκειται για μισθωτό ή β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικων. δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών.

Αντιστοίχιση παλαιάς άδειας υδραυλικου με νέου τύπου άδεια(Παράταση αντιστοίχισης αδειών εώς τις 11-7-2015)

Περιγραφή:
Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών με σκοπό την αντιστοίχιση της παλαιάς άδειας υδραυλικού με την νέου τύπου άδεια.
Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:
1. Κατάθεση αίτησης συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
2. Έλεγχος πληρότητας υποβληθέντων δικαιολογητικών.
3. Έκδοση άδειας νέου τύπου.
Δικαιολογητικά:
1. Πρωτότυπη παλαιά άδεια.
2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
3. Παράβολο.
(το προβλεπόμενο, ανάλογα με την ημερομηνία λήξης της άδειας που θα αντιστοιχηθεί)
10 €
100 €
200 €
400 €
– στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό: «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ»
αρ. λογαριασμού 0104011710000062
Δεν απαιτείται παράβολο για αντιστοίχιση παλαιάς άδειας βοηθού.
4. Για τις άδειες που έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος τους:
Α) βεβαίωση προϋπηρεσίας 2 ετών από εργοδότη, αν πρόκειται για μισθωτό ή
Β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολ. δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών.
Νομικό πλαίσιο:
α. Οι διατάξειςτου Ν. 3982/2011 (ΑΔΑ 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2).
β. Το ΠΔ. 112/2012, ΦΕΚ 197/Α/17-10-2012.
γ. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10-1-2013 (ΦΕΚ 21/Β/10-1-2013).
δ. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11-1-2013 (ΦΕΚ 33/Β/11-1-2013).
ε. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. Οικ. 5571/379/ΦΓ9.6.4/24-4-2013.
Κόστος:
Δέκα (10 €) ευρώ.
Εκατό (100 €) ευρώ.
Διακόσια (200 €) ευρώ.
Τετρακόσια (400 €) ευρώ.
Χρόνος διεκπεραίωσης:
Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010).
Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11.02.2004).
Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.
Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια υδραυλικού.
Χρόνος ισχύος: Οκτώ (8) χρόνια.
Αρμόδια Υπηρεσία:
 • Γ.Δ. Ανάπτυξης | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.
 • Παρατηρήσεις:
Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης.
Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας αρχής  και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα.
1. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της εκπαίδευσης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στην τελευταία σελίδα.
2. Στο Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται η ειδικότητα απασχόλησης του ενδιαφερομένου. Από την απόφαση πρόσληψης θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εργοδηγός Υδραυλικός, ενώ από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου η ανάθεση στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη υδραυλικού.
Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή της οικείας Περιφέρειας.
Παράταση καταληκτικών προθεσμιών αντικατάστα-σης παλαιών επαγγελματι-κών αδειών – ΑΦΟΡΑ

ΑΔΕΙΕΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ –ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ- ΨΥΚΤΙΚΩΝ –ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ– ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Κ.Α )

 
 
 

ΘΕΜΑ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-ΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ-ΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ , ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΥΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ( ΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΕΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ –ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ- ΨΥΚΤΙΚΩΝ –ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ– ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ κ.α ) »

Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες ότι κατ ‘ εφαρμογή του Ν 4314 (ΦΕΚ Α 265 /23-12-2014 άρθρο 112) , έχει δοθεί νέα παράταση στις προθεσμίες αντιστοίχισης ,παλαιών επαγγελματικών αδειών ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης , όλων των βαθμίδων (βοηθών και μη) που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Διευθύνσεων Ανάπτυξης των νυν Αιρετών Περιφερειών και των Παλαιών Νομαρχιών- Διευθύνσεων Ανάπτυξης – Τμημάτων Επαγγελμάτων και Ανελκυστήρων
(Το παραπάνω αφορά επαγγελματικές άδειες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ – ΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΚ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ -ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ κ.α εκτός των επαγγελματικών αδειών που χορηγούνται κατόπιν πτυχίων σχολών κατεύθυνσης αυτοκινήτων )

ΠΡΟΣΟΧΗ !! Μετά το πέρας αυτών των προθεσμι-ών οι άδειες των ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ , των ΠΡΑΚΤΙ-ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙ-ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗ-ΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ που δεν θα έχουν αντιστοιχηθεί καθίσταν-ται ανενεργές και οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν και δε θα πρέπει να ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριό-τητες που αναγράφο-νταν στις άδειές τους ειδάλλως σε περίπτωση που διαπιστω-θούν τέτοιες παραβάσεις , τίθενται στις κυρώσεις (τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι επιχειρή-σεις που τους απασχο-λούν) που προβλέπο-νται από την σχετική νομοθεσία (χρηματι-κές ποινές , κ.α)σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Αριθμ. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013 ΦΕΚ 2540 Β 2011 ( Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυ¬ρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011 ) , του Α.Ν 501/1937 και δυνητικά της ΚΥΑ Αριθ. 14937/2050/ΦΓ9.1 ΦΕΚ Β 62 27-01-2011 (Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής, του είδους και του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3844/2010, των κριτήριων επιμέτρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα) .
Ο ενδιαφερόμενος του οποίου η άδεια δεν θα έχει αντιστοιχηθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, προκειμένου να αποκτήσει την νέα άδεια θα πρέπει να μπει στην διαδικασία των εξετάσεων, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παράβολα όπως προβλέπεται στην σχετική νομοθεσία.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»
 

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα β.δ. 16/17 Μαρτίου 1950, του β.δ. 8-3-1935 του β.δ. 30 Ιανουαρίου 1937 και του β.δ. 11 Μαρτίου /4 Απριλίου 1955 ΕΙΝΑΙ Η 11-07-2015  
ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ ;
Άδεια Βοηθού θερμαστή, εγγρα¬φή στα μητρώα μέσων τεχνικών σχολών ειδικότητας μηχανολόγου, δίπλωμα του πρακτικού μηχανικού Α’ τάξεως του β.δ. 8-3-1935, δίπλωμα του πρακτικού μηχανικού Β’ και Γ’ τάξεως και το πτυχίο του μηχανοδηγού του β.δ. 8-3-1935, πτυχίο του πρακτικού μηχανικού Α’ τάξεως του β.δ. 30-01-1937, πτυχίο του πρακτικού μηχανικού Β’ και Γ’ τάξε¬ως και το πτυχίο του μηχανοδηγού του β.δ. 30-01-1937, άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Α’ τάξεως και του εργοδηγού μηχανολόγου των ειδικο¬τήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, άδεια του πρακτικού μηχανικού Συντηρητή Α’ τάξεως και του εργοδηγού μηχανολόγου της Ι’ ειδικό¬τητας του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Β’ Γ’ Τάξεως, και του σχεδιαστή μηχανουργού των ειδικο¬τήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Β’, Γ’ τάξεως και του σχεδιαστή μηχανουργού της Ι’ ειδικό¬τητας του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, άδεια του αρχιθερμαστή, άδεια του θερμαστή.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το β.δ 16 Μαρτίου 1950 ΕΙΝΑΙ Η 11-07-2015
ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ ;
Άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α’ και Β Τάξης του β.δ 16 Μαρτίου 1950
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ που έχουν εκδοθεί βάση , του π.δ. 22/1976 ή του π.δ. 31/1990 ΕΙΝΑΙ Η 06-09-2015.
ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ ;
1.ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ-ΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Α , Β, Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι,ΙΑ,ΙΒ ) ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Α,Β,Γ,Δ) ΤΟΥ Π.Δ 31/1990
2. ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟ-ΔΗΓΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗ-ΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Α,Β,Γ,Δ,Ε) ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Α,Β,Γ,Δ) ΤΟΥ Π.Δ 31/1990
3. ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ((Α , Β, Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ) ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ( Α , Β ) ΤΟΥ Π.Δ 22/1976
Ειδικά, για τους χειριστές μηχανημάτων έργου, κατ ‘ εφαρμογή του Ν 4314 (ΦΕΚ Α 265 /23-12-2014 άρθρο 112) για κάθε, μετά την έκδοση της οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η) /5.3.2013 (Β΄ 519) υπουργικής απόφασης, νεότερη όμοια που θα εκ δοθεί δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3982/2011 για την κατάταξη των μηχανημά-των έργου, το χρονικό διάστημα των δύο ετών και έξι μηνών για τη σχετική αντιστοίχι-ση με αντικατά-σταση άδειας ή αναγγελίας αρχίζει από τη δημοσίευ-ση της κάθε φορά εκδιδόμε-νης απόφασης
 
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όσον αφορά τις επαγγελματικές άδειες των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ , ΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ , ενημερώνουμε ότι αν δεν γίνουν οι αντιστοιχίσεις έως το τέλος των προβλεπόμενων προθεσμιών (ή όπως προβλέπεται για τους Ηλεκτρολόγους) οι άδειές τους καθίστανται ανενεργές και οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν και δε θα πρέπει να ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες που αναγράφονταν στις άδειές τους ειδάλλως σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες παραβάσεις τίθενται στις κυρώσεις (τόσο αυτοί όσο και οι επιχειρήσεις που τους απασχολούν) που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία (χρηματικές ποινές , κ.α) . σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Αριθμ. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013 ΦΕΚ 2540 Β 2011 ( Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυ¬ρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011 ) , του Α.Ν 501/1937 και δυνητικά της ΚΥΑ Αριθ. 14937/2050/ΦΓ9.1 ΦΕΚ Β 62 27-01-2011 (Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής, του είδους και του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3844/2010, των κριτήριων επιμέτρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα) .
Σε αυτές τις περιπτώσεις των αντιστοιχίσεων , οι επαγγελματίες (πλην του βοηθητικού προσωπικού των οποίων οι αντιστοιχίσεις δεν απαιτούν κατάθεση παραβόλου) , θα κληθούν να προσκομίσουν παράβολα της τάξεως των 10,100, 200 ή 400 ευρώ ανάλογα με την καθυστέρηση θεώρησης και επιπλέον δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση στα σχετικά Π.Δ .
Σε περίπτωση δε που είχε παρέλθει η 5 ετία από την ημερομηνία λήξης της αδείας κατά την δημοσίευση των σχετικών Προεδρικών διαταγμάτων ή σε περίπτωση που δε προσκομισθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά οι άδειες ανακαλούνται με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα .
Στην περίπτωση δε της ανάκλησης αδείας και προκειμένου ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελ¬ματικής δραστηριότητας θα οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα παράβολα και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αντίστοιχη αίτηση.
Πιο συγκεκριμένα ισχύουν τα παρακάτω για αυτές τις αντιστοιχίσεις :

Α) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙ-ΚΩΝ
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣ-ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙ-ΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ Π.Δ 38/91 ΕΙΝΑΙ Η 11-07-2015

ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ ;
ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟ-ΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
1. ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ του Π.Δ 38/91
2. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 1ης, 2ης και 3ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Α και Β ΤΑΞΗΣ του Π.Δ 38/91
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 1 ης 2 ης και 3ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ)του Π.Δ 38/91

Β) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ Π.Δ 362/2001 ΕΙΝΑΙ Η 11-07-2015
ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ;

1.ΒΟΗΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ του π.δ 362/2001
2.ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ του π.δ 362/2001
3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ του π.δ 362/2001
ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Οι άδειες των Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίμων οι οποίες είχαν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 511/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι οποίες ήταν σε ισχύ κατά την έκδοση του Π.Δ 114 ΦΕΚ Α 199/17-10-2012 , εξακολουθούν να ισχύουν και θεωρούνται κάθε οκτώ έτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ 114 ΦΕΚ Α 199/17-10-2012 . Οι κάτοχοι των αδειών αυτών έχουν το δικαίωμα εκτέλεσης των εργασιών του παρόντος διατάγματος, που αφορούν αποκλειστικά τα υγρά καύσιμα.
Επομένως οι άδειες των συντηρητών καυστήρων που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο δεν αντιστοιχίζονται αλλά θεωρούνται όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο και οι αδειούχοι αυτοί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ στ) του Π.Δ 114 ΦΕΚ Α 199/17-10-2012 με προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι μηνών στις εγκαταστάσεις καύσης αερίων καυσίμων μπορούν να αποκτήσουν την άδεια του Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης, μετά από εξετάσεις.

Γ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ Π.Δ 87/1996 ΕΙΝΑΙ Η 17-01-2016
ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ;

1.Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ Π.Δ 87/1996
2.Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Π.Δ 87/1996
3.Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Π.Δ 87/1996
4. Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Π.Δ 87/1996
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Ειδικά για Ηλεκτρολόγους ισχύουν οι παρακάτω 2 περιπτώσεις
1.Για τους αδειούχους των οποίων οι άδειες τους ήταν σε ισχύ κατά την έκδοση του Π.Δ 108/ 12-06-2013 οι άδειες αυτές εξακολουθούν να ισχύουν μετά την έκδοση του Π.Δ 108 χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς υποχρέωση περαιτέρω περιοδικής θεώρησης , δηλαδή οι κάτοχοί τους εξακολουθούν να ασκούν τις δραστηριότητες που απορρέουν από αυτές .Εφόσον όμως αυτοί το επιθυμούν οι εν λόγω άδειες αντικαθίστανται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ 1 και 4 του Π.Δ 108/2013.
2. Για όσους Ηλεκτρολόγους η λήξη της ημερομηνίας θεώρησης των αδειών τους είχε παρέλθει κατά την έκδοση του Π.Δ 108/2013 (12-06-2013) αντικαθίστανται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις παρ 2 και 3 του άρθρου 14 του Π.Δ 108/2013 . Αν και δεν τίθεται καταληκτική ημερομηνία αντιστοίχισης ωστόσο οι επαγγελματίες (πλην του βοηθητικού προσωπικού των οποίων οι αντιστοιχίσεις δεν απαιτούν κατάθεση παραβόλου) , θα κληθούν να προσκομίσουν παράβολα της τάξεως των 10,100, 200 ή 400 ευρώ ανάλογα με την καθυστέρηση θεώρησης και επιπλέον δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση στο σχετικό Π.Δ .
Σε περίπτωση δε που είχε παρέλθει η 5 ετία από την ημερομηνία λήξης της αδείας κατά την δημοσίευση του Π.Δ 108/2013 (12-06-2013) ή σε περίπτωση που δε προσκομισθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά οι άδειες ανακαλούνται με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα .
Στην περίπτωση δε της ανάκλησης αδείας και προκειμένου ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελ¬ματικής δραστηριότητας θα οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα παράβολα και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αντίστοιχη αίτηση.
ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ δύνανται ή πρέπει οπωσδήποτε να αντιστοιχηθούν προκειμένου να είναι σε ισχύ , σε συμφωνία με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 ;
Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 13-19 ΦΕΒ 1936 «Περί συμπληρώσεως Δ)τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» (Α’ 98), όπως τροπο¬ποιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 19-26 Μαρτίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ’ Ειδικότητος (βιομηχανιών, εργοστασί¬ων και συνεργείων) (Α’ 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ¬ει, του β.δ. 19-26 Μαρτίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατα¬σκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ’ ειδικότητος «παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού, και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας» (Α’ 113), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 581 της 26 Αυγ./5 Σεπτ. 1968 «Περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων, χειρι¬στών μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και των βοηθών χειριστών κινηματογράφου» (Α’ 193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υφιστάμενες άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 25 Μαΐου -14 Ιουνίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολο¬γικών εγκαταστάσεων Δ’ Ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μετα¬φοράς» (Α’ 224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΠΡΟΣΟΧΗ
Προφανές είναι βέβαια ότι οι επαγγελματίες των προαναφερόμενων ειδικοτήτων ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης ( πλην των ηλεκτρολόγων των οποίων οι άδειες ήταν σε ισχύ κατά την ‘έκδοση του Π.Δ 108/2013 ΔΗΛ στις 12-06-2013 ) των οποίων οι άδειες δεν είναι σε ισχύ λόγω λήξης της ημερομηνίας ισχύος τους και πραγματοποιούν εργασίες, σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες παραβάσεις υπόκεινται σε κυρώσεις(τόσο αυτοί όσο και οι επιχειρήσεις που τους απασχολούν ) που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία (χρηματικές ποινές , κ.α) σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Αριθμ. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013 ΦΕΚ 2540 Β 2011 ( Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυ¬ρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011 ) , του Α.Ν 501/1937 και δυνητικά της ΚΥΑ Αριθ. 14937/2050/ΦΓ9.1 ΦΕΚ Β 62 27-01-2011 (Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής, του είδους και του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3844/2010, των κριτήριων επιμέτρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα) .
ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην περίπτωση που οι επαγγελματίες που προαναφέραμε απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κατηγορίας, στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση τους καταθέτουν τις νέες επαγγελματικές άδειες στην αρμό¬δια αρχή της οικείας Περιφέρειας,(δηλαδή στην υπηρεσία μας για τους επαγγελματίες των Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ πλην των επαγγελματιών της Π.Ε ΘΗΡΑΣ που καταθέτουν την αίτηση στο Τμήμα Ανάπτυξης της Π.Ε ΘΗΡΑΣ) η οποία τους χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας και δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης των αντίστοιχων αδειών.
ΤΕΛΟΣ
Ενημερώνουμε ότι όλη η νέα Νομοθεσία και σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που αφορά τα παραπάνω Τεχνικά επαγγέλματα έχει αναρτηθεί στο link της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου http://www.notioaigaio.gr/Arthro.aspx?a=3509
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους που δεν το έχουν πράξει , να προχωρήσουν εντός των προαναφερόμενων προθεσμιών στις αντιστοιχίσεις των αδειών τους και ταυτόχρονα να μελετήσουν την σχετική Νομοθεσία προκειμένου να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους που απορρέουν από αυτήν καθώς και την διαδικασία απόκτησης νέων επαγγελματικών αδειών και χορήγησης Βεβαιώσεων αναγγελίας των δραστηριοτήτων τους.

 
 
 

Αντιστοίχιση παλαιάς άδειας χειριστή μηχανημάτων έργων με νέου τύπου άδεια

Περιγραφή:
Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών με σκοπό την αντιστοίχιση της παλαιάς άδειας χειριστή μηχανημάτων έργων με την νέου τύπου άδεια.
Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής :
1. Κατάθεση αίτησης συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
2. Έλεγχος πληρότητας υποβληθέντων δικαιολογητικών.
3. Έκδοση άδειας νέου τύπου.
Δικαιολογητικά:
1. Πρωτότυπη παλαιά άδεια.
2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
3. Παράβολο 10 € (για κάθε άδεια που θα αντιστοιχηθεί) στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό: «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ» αρ. λογαριασμού 0104011710000062.
Νομικό πλαίσιο:
α. Οι διατάξειςτου Ν. 3982/2011 (ΑΔΑ 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2).
β. Το ΠΔ 113/2013 (ΦΕΚ 198/Α/17-10-2012).
γ. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)/(ΦΕΚ 1983/Β/14-8-2013).
Κόστος:
Δέκα (10) ευρώ (για κάθε άδεια που θα αντιστοιχηθεί).
Χρόνος διεκπεραίωσης:
Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010).
Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11.02.2004).
Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.
Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων.
Χρόνος ισχύος: Οκτώ (8) χρόνια.
Αρμόδια Υπηρεσία:
 • Γ.Δ. Ανάπτυξης | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας Αμβρακίας 23, 471 00 “Αρτα τηλ: 26813 63111 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60173 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64161, 26510 27967 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 60247
Παρατηρήσεις:
Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης.
Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας αρχής  και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα.
1. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της εκπαίδευσης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στην τελευταία σελίδα.
2. Στο Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται η ειδικότητα απασχόλησης του ενδιαφερομένου. Από την απόφαση πρόσληψης θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εργοδηγός Υδραυλικός, ενώ από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου η ανάθεση στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη υδραυλικού.
Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή της οικείας Περιφέρειας.